Wangzy Royal Ballet

공지사항

공지 3월 초등반 안내

2024-03-02

초등 BASIC 1  월 수 금 :  60분  pm 17:10~18:10
초등 BASIC 2  월 수 금 :  60분  pm 17:10~18:10

레벨별 수업
바가노바 메소드 수업진행

수강기간 : 3/4~3/30


주소 : 서울시 광진구 능동로 267 영진빌딩 5층 | 상호 : 왕지로얄발레학원 | 사업자등록번호 : 221-93-63787 | 대표 : 왕지원
Tel : 010-6444-7112 | E-mail : wangzyrb@naver.com
Copyright (c) wangzyrb.com All Rights Reserved.